I. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem  asociace

2. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení orgánů – předseda, návrhová komise, zapisovatel – řídí její jednání pověřený člen přípravného výboru.

3. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje aklamací, každý z hlasujících má jeden hlas.

4. Ke každému bodu je možná rozprava, ukončená hlasováním. Hlasuje se o všech návrzích v pořadí, jak byly předloženy, jakmile je předložený návrh schválen třípětinovou většinou hlasů přítomných, o dalších návrzích se již nehlasuje.

5. Pokud při sčítání hlasů nebyl dosažen k předloženému návrhu potřebný třípětinový počet přítomných hlasů, předsedající seznámí valnou hromadu s novým návrhem, o kterém se dá hlasovat

6. Z jednání valné hromady pořizuje zápis zvolený zapisovatel. Zápis podepisuje předsedající valné hromady a osoba pořizující zápis. Zápis a usnesení se postoupí všem účastníkům do 30 dnů od konání valné hromady.

7. Jednání Rady Asociace se řídí  body 3 až 6 tohoto jednacího řádu

II. VOLEBNÍ ŘÁD

1. Návrh na počet členů Rady Asociace pro příslušné volební období předkládá valné hromadě návrhová komise na základě doporučení přípravného výboru Asociace.

2. Jmenovitý návrh na kandidáty Rady Asociace a jednatele pro příslušné volební období předkládá valné hromadě návrhová komise na základě doporučení zástupců UZ daného okresu.

3. Při uplatňování návrhů a hlasování o nich se postupuje dle bodu I.4 jednacího řádu s tím, že nejdříve je hlasováno o návrhu návrhové komise a o ostatních návrzích v pořadí, jak byly předloženy předsedajícímu valné hromady.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status