Zápis z jednání Rady AUZ

Termín:          15. 4. 2020

Místo:             Střední škola elektrotechniky, Ostrava, Na Jízdárně 30

Přítomni:        Chrenka, Kusý, Vondál, Ruský, Szymeczek

Omluven:        Szotkovski

Host:               Führer

Program:

 1. 1.   Kontrola úkolů:
 • žádné
 1. 2.   Informace:
 • Rada se zabývala:
 • Přijímací řízení žáků H-oborů – školy by měly zveřejňovat výsledky přijímacího řízení dle zákona 135/2020 Sb. § 17
 • otázka zápisových lístků – odevzdaní zápisových lístků se řídí zákonem 135/2020 Sb. §19, zákonem 500/2004 Sb. (správní řád) §101 a sdělením od zřizovatele ze dne 10. 4. 2020, kdy aktualizace tohoto sdělení je zvýrazněna v textu červeně
 • otázka maturit, závěrečných zkoušek jednotných přijímacích zkoušek – čeká se na prováděcí vyhlášku k zákonu 135/2020 Sb.
 • hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020
 • valná hromada, která se měla konat 21. 4. 2020, se ruší
 1. 3.       Diskuze:
 • dotazník zřizovatele na distanční formu vzdělávání
 • řízený rozhovor ČŠI s řediteli škol
 • stanovisko Czeshy – zabezpečení výuky po ukončení mimořádného opatření (dezinfekce, roušky, mýdla apod.)
 • předsedové zkušebních komisí
 • stanovisko k návrhu Postup při hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 – Metodický pokyn k hodnocení žáků středních škol – Czesha
 • otázka praktického vyučování – odborný výcvik, odborné praxe
 • harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství
 1. 4.   Nový úkol:  
 • Žádné

Příští jednání Rady AUZ  bude svoláno operativně

V Ostravě-Porubě, 20. 4. 2020                                               Zapsal: Pavel Chrenka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status